Gminne Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej Bojków działa na podstawie uchwały Rady Gminy Solina Nr XXXVI/312/17 z dnia 2 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę Nr XX/218/12 z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia Gminnego Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej Bojków w Myczkowie oraz na bazie regulaminu uzgodnionego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prezentuje kulturową różnorodność Bieszczadów, gromadzi przedmioty związane z dawnym życiem okolicznych wsi, dworów oraz miasteczek. Utrwala wiedzę na temat zwyczajów, obrzędów, tradycji i codziennej pracy ludzi minionej epoki. Szczególnie zaś stara się zachować pamięć o Bojkach, dawnych mieszkańcach Bieszczadów, którzy od przeszło pięciu stuleci wzbogacali barwny krajobraz etniczny tych ziem, a  których historia została przerwana  w połowie XX w. Pozostały po nich tylko nieliczne ślady ich bytności i zacierające się już wspomnienia.
Muzeum jest finansowane ze środków publicznych samorządu Gminy Solina. Funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z .s w Polańczyku i jest zarządzane przez Dyrektora GOKSiT.