Znaczną cześć zbiorów  Muzeum, prezentowanych na ekspozycjach, stanowią dawne sprzęty rolnicze i domowe, wyroby rzemiosła ludowego, meble, naczynia i tradycyjne tkaniny. Są to głównie wyroby rękodzielnicze, które świadczą o kunszcie, umiejętnościach i wykorzystaniu środowiska naturalnego do zaspokojenia potrzeb bytowych i estetycznych dawnych mieszkańców wsi. Eksponaty pochodzą z okresu od końca  XIX w. do połowy XX w., a niektóre używane były jeszcze kilkanaście lat temu.
Cenny zbiór muzealiów stanowią unikatowe stroje ludowe. Są to zarówno stroje codzienne, wykonane ręcznie z  płótna lnianego lub konopnego, jak i też odświętne, zdobione pięknym haftem krzyżykowym.
W zbiorach muzeum znajdują się zabytki sakralne i przedmioty kultu religijnego. Są to naczynia liturgiczne z dawnych cerkwi, tabernakula, fragmenty ikonostasu, krzyże.
Ciekawy zbiór stanowi kolekcja oleodruków.
Muzeum gromadzi również zbiory archiwalne: rękopisy, dokumenty, fotografie, przekazy i wspomnienia zarejestrowane na taśmach magnetofonowych.
W muzeum znajdują się też nieliczne pamiątki rodzinne po dawnych mieszkańcach okolicznych dworów.